تمامی حساب ها به نام آقای مهندس حسین غفارپور می باشد.

 

parsian1
حساب پارسیان
۸۰۰۰۰۱۶۰۳۹۴۰۰۶

کارت پارسیان

۶۲۲۱-۰۶۱۰-۷۹۸۲-۱۰۹۸