شماره شبا بانک ملی : IR69 0170 0000 0020 0791 5820 03

تمامی حساب ها به نام آقای مهندس وحید خسروی می باشد.

 

parsian1
حساب پارسیان
۸۴۳۰۰۰۱۲۳۷۴۰۰۵

کارت پارسیان

۶۲۲۱-۰۶۱۱-۰۳۵۵-۲۷۴۳