تمامی حساب ها به نام آقای مهندس حسین غفارپور می باشد.

parsian1

حساب پارسیان
۸۰۰۰۰۱۶۰۳۹۴۰۰۶

کارت پارسیان

۶۲۲۱-۰۶۱۰-۷۹۸۲-۱۰۹۸کارت ملت

۶۱۰۴-۳۳۷۹-۱۱۰۳-۵۰۵۱