کارفرما : مرکز تلفن ویپ ایران

زمان تقریبی سفارش تا اجرا : ۱ روز

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ آراﻣﺎس

شرکت عسل آراماس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از سال ۱۳۹۰ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی وﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧـﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻨـﻮع ﺑﯿﺶ از ۳۰نوع ﻋﺴﻞ ﺗﮏ ﮔﻞ وﻋﺴﻞ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔـﺮده ﮔﻞ، ﺑﺮه ﻣﻮم و ژل روﯾـﺎل آﻏﺎز ﻧﻤـﻮده.