کارفرما : مرکز تلفن ویپ ایران

زمان تقریبی سفارش تا اجرا : ۱ روز

پروژه ایمن سفر ایرانیان به صورت از راه دور و همکاری شرکت ایمن سفر انجام شده است. مکان انجام پروژه در بندر عباس است. تجهیزات پس از تنظیم به بندر عباس انتقال یافت و تنها با روشن کردن تجهیزات مرکز تلفن ویپ راه اندازی شد.