کارفرما : مرکز تلفن ویپ ایران

زمان تقریبی سفارش تا اجرا : 2 روز

مرکز تلفن ویپ ایران پروژه تلفن شرکت تاکسی مودا را با استفاده از هشت خط شهری راه اندازی نموده است. در این پروژه از تلفن های یالینک استفاده شده است.