کارفرما : مرکز تلفن ویپ ایران

زمان تقریبی سفارش تا اجرا : 1 روز

مرکز تلفن ویپ ایران اجرای پروژه سایت فروشگاهی Sell.ir را با استفاده از گیتوی هشت ورودی و نرم افزار ipvoip انجام داده است.