تمامی حساب ها به نام آقای مهندس حسین غفارپور می باشد.

parsian1 - شماره حساب ها

حساب پارسیان
80000160394006

کارت پارسیان

6221-0610-7982-1098


mellat - شماره حساب ها


کارت ملت

6104-3379-1103-5051


0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)