تمامی حساب ها به نام آقای مهندس حسین غفارپور می باشد.

parsian1

حساب پارسیان
80000160394006

کارت پارسیان

6221-0610-7982-1098کارت ملت

6104-3379-1103-5051